گروهان ایران

گروهان ایران


گروهان یکی از یگان‌های ارتشی است که معمولاً از ۷۰ تا ۲۰۰ سرباز تشکیل شده است. فرمانده یک گروهان، سروان یا گروهبان نامیده می‌شود. هر گروهان خود معمولاً به سه تا شش دسته بخش می‌گردد. چند گروهان با هم تشکیل یک گردان می‌دهند. همچنین رده‌های گوناگون به نام آنها افزوده می‌شود مانند

«پیاده که می شود گروهان پیاده»

«زرهی که می شود گروهان زرهی- گروهان تانک»

و...