جوخه های ایران

جوخه های ایران

جوخه یا تیم یکی از یگان‌های ارتش است.

فرماندهٔ یک جوخه، معمولاً درجهٔ سرجوخگی دارد.

هر جوخه معمولاً از چهار سرباز تشکیل شده‌ است.

هر چهار نفر با هم یک جوخه و دو جوخه با هم یک گروه تشکیل می‌دهند.