شریف طبرستانی-محمدعلی

محمد علی شریف طبرستانی (1355ه.ش_1315ه.ق)

دروس مقدماتی را نزد پدر و علمای بابل سپری نمود سپس به قم رفت و مدتی از محضر علمای انجا بهره برد و پس از ان به بابل امد و بعد از اقامت کوتاهی به عتبات رفت و علوم اسلامی را نزد استادان انجا تا اخذ اجتهاد فرا گرفت و پس از ان به زادگاهش بازگشت و در مسجد حصیر فروشان به اقامه جماعت پرداخت .وی یکی از مدرسان حوزه صدر بود.

 

 پانویس


کتاب علماء مازندران از قاجار تا امروز؛به کوشش یوسف الهی و شهرام قلی پور گودرزی؛صفحه 83

 

برچسب‌ها
خواندن 608 دفعه