قائمشهر

قائمشهر

شهرستان قائم شهر داراي مساحتي برابر با 458/5 كيلومتر مربع و متشكل از 1 بخش، 2 شهر و 5 دهستان مي باشد. قائم شهر با 10 درصد جمعيت استان و عمدتاًُ شهرنشين ، احتمالاً  محل زندگي اقوام تپوري بوده و در متون  تاريخي به نام جمنو ، چمنو ، جمنان ، علي آباد ، شاهي و قائمشهر  خوانده  شده و مراكز ديدني آن عبارتند از : تپه باستاني طالقاني ، برج  آرامگاهي سيد محمد زرين نوا و سه تپه باستاني گردكوه جمنان  ... كارخانجات نساجي قائمشهر  از ديرباز معروف بوده اند. قائمشهر به لحاظ عبور  ارتباط ريلي و جاده فيروزكوه و نزديكي به شهرهاي بابل و ساري از موقعيت ممتازي در استان برخوردار است. محصولات غالب كشاورزي آن، برنج و مركبات مي باشد.

صفحه1 از2