گرجی‌ محله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگرجی‌محله یکی از روستاهای استان مازندران ایران، واقع در بخش مرکزی شهرستان بهشهر است. این روستا در دهستان کوهستان قرار دارد.گرجی محله از غرب به شهر رستمکلا و از شرق به روستای اسیابسر همجوار می‌باشد. این روستا از سه قسمت میان‌ده، محمد تسکه محله و برخل تشکیل شده‌است.

شهید رحمت الله رضایی از شهدای گرانقدر این روستا است.جعبه ابزار