پرسنلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسنلی یا نیروی انسانی مسئولیت سازماندهی نیروها بر اساس چارت سازمانی و رسیدگی به امور نیروها را دارد.


رده‌های این صفحه : رسته‌های نظامی ایران
جعبه ابزار