ولمازو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افولمازو، روستایی است از توابع بخش کلباد شهرستان گلوگاه در استان مازندران . این روستا در دهستان کلباد غربی قرار دارد.جعبه ابزار