غریب محله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغریب محله ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران است. این روستا در دهستان پنج هزاره قرار دارد.جعبه ابزار