طرح و عملیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرسته طرح و عملیات مسئول طراحی عملیات بر اساس ماموریت واگذاری است.


رده‌های این صفحه : رسته‌های نظامی ایران
جعبه ابزار