رمدان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرمدان، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان گلوگاه در استان مازندران. این روستا در دهستان توسکاچشمه قرار دارد. در شهرستان نکا روستایی به نام رمدان خیل وجود دارد.جعبه ابزار