دشت آزادگان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان دشت آزادگان یکی از شهرستان‌های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. دشت آزادگان درآغاز به دست میسان یا سهل میان معروف بود. در سال ۱۳۱۴ خورشیدی بنا به تصویب هیئت وزیران به دشت میشان تغییر نام یافت و پس از جنگ ایران و عراق، نام آن به دشت آزادگان تغییر یافت. مرکز این شهرستان شهر سوسنگرد است.این شهرستان از شرق با شهرستان‌ شوش و شهرستان اهواز هم‌مرز است.جعبه ابزار