جنگل عمقر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجنگل عمقر در شمال شهر بستان و شمال شرقی چزابه و غرب ذلیجان قرار دارد و تنها فضای جنگلی این منطقه است و از انبوه بوته ها و درختان گزنه تشکیل شده است. در عملیات والفجر مقدماتی ، رزمندگان درمانگاه صحرایی ، قرارگاه و بنه های تدارکاتی خود را در پناه این درختان احداث کرده بودند و در شب عملیات از این محل برای تجهیز، سازماندهی، هدایت و پشتیبانی گردان های عمل کننده در محور جنوبی استفاده می کردند.نیروهای جهاد سازندگی برای تسهیل تردد به دشت های شرق فکه ، به ساخت جاده ای با تراورس و صفحه های فلزی مشبک از میان این جنگل تا پاسگاه های مرزی صفریه و رشیدیه اقدام کردند که به علت کمبود امکانات نا تمام ماند.


جعبه ابزار