تیپ ۴۰ پیاده سراب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتیپ ۴۰ پیاده سراب جزئی از لشکر ۲۱ حمزه محسوب می‌شد، که مستقل گشته و عنوان تیپ ۴۰ مستقل پیاده سراب نام گرفت.


جعبه ابزار