امامزاده مطلب علیه السلام (استخرپشت)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزاده مطلب علیه السلام دربخش هزارجریب شهرستان نکا ، ۲۹ کیلومتری جنوب خاوری شهر نکا ، دهستان استخرپشت، روستای استخرپشت ، میان جنگلها واقع شده است.

فهرست مندرجات

۱ - شرح حال

شرح حال

[ویرایش]

اهالی معتقدندکه وی جوان ۱۷ساله ای بود که توسط مخالفان به شهادت رسیده است.


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار