امامزاده زکریا علیه السلام (مزده)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآستان امامزاده زکریا علیه السلام در چهل وچهارکیلومتری جنوب خاوری شهر نکا ، بر روی کوه های روس پنار، خارج از روستای مزده تا بالای کوه که مرقد امامزاده در آنجاست، بیش از یک و نیم ساعت پیاده روی دارد و مسیر آن مال رو است.

فهرست مندرجات

۱ - شرح حال

شرح حال

[ویرایش]

برخی او را از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام می دانند که صحیح نیست زیرا در میان فرزندان و فرزندزادگان آن امام همام، زکریا نامی که در ساری و طبرستان سکونت داشته باشد درکتاب های انساب ثبت نشده است. برخی دیگر او را از سادات حسینی می دانند که این احتمال بعید نیست و نسب وی را باید چنین دانست: «زکریا بن شرف بن زکریا بن شرف بن حسن بن زید بن محمد بن علی بن عیسی بن محمد بن علی بن العریضی بن امام جعفر صادق علیه السلام »


رده‌های این صفحه : امامزادگان شهرستان نکا
جعبه ابزار